Cinque Terre
ระบบการบริการสุขภาพจิต > อัตราการเข้าถึงบริการโรคจิต
ปี พ.ศ.
เขต :
จังหวัด :
รูปแบบข้อมูล :
 จน.ประชากรกลางปีจน.คาดประมาณความชุกโรคจิต จน.ผู้ป่วยโรคจิต F20-29 (ที่เข้ารับรักษาใน ส./รพจ.)ร้อยละการเข้าถึงบริการ (ที่เข้ารับรักษาใน ส./รพจ.)จน.ผู้ป่วยโรคจิต F20-29 (ทั่วประเทศ)ร้อยละการเข้าถึงบริการ (ทั่วประเทศ)
เขตบริการสุขภาพที่ 1597,2314,777.852,312.14452,441.5747.67
เขตบริการสุขภาพที่ 2544,629.44,357.04691.218.061,323.829.66
เขตบริการสุขภาพที่ 3481,824.63,854.6599.616.461,18831.12
เขตบริการสุขภาพที่ 4515,345.254,122.761,526.6330.711,791.3837.19
เขตบริการสุขภาพที่ 5491,992.333,935.94777.3319.891,316.1133.44
เขตบริการสุขภาพที่ 6561,589.134,492.71254.25779017.55
เขตบริการสุขภาพที่ 71,014,886.758,119.093,163.537.833,724.544.79
เขตบริการสุขภาพที่ 8611,656.434,893.251,58733.892,56951.57
เขตบริการสุขภาพที่ 91,318,43610,547.493,713.2528.474,822.7541.01
เขตบริการสุขภาพที่ 10713,9295,711.43928.813.741,458.628.57
เขตบริการสุขภาพที่ 11474,882.573,799.062,787.2968.563,166.2977.1
เขตบริการสุขภาพที่ 12506,397.294,051.181,201.8626.71,625.7137.78
กรุงเทพมหานคร4,540,80936,326.471,5704.3215,26842.03

ที่มา กรมสุขภาพจิต


 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • ระบบการบริการสุขภาพจิต
 • คณะผู้จัดทํา
  โทรศัพท์: 053-280556 , 053-203675
  FAX: 053-203676
  Email: mhc01cm@gmail.com
  โทรศัพท์: 055-986314-5
  FAX: 055-986315
  Email: mentalhealthcenter2@gmail.com
  โทรศัพท์: 056-267289-90
  FAX: 056-267405
  Email: mhc03.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-1470902
  FAX: 02-1470903
  Email: mhcr04@hotmail.com
  โทรศัพท์: 032-206524
  FAX: 032-206525
  Email: mhc2.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 038-398348-9
  FAX: 038-398348
  Email: dmhthree@gmail.com
  โทรศัพท์: 043-327640-1,3
  FAX: 043-327642
  Email: mhc07.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 044-256729
  FAX: 044-256730
  Email: mhc9dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 045-352591-4
  FAX: 045-285672
  Email: dmh.mhc10@gmail.com
  โทรศัพท์: 077-240656-7
  FAX: 077-240658
  Email: mental_11@hotmail.com
  โทรศัพท์: 074-324782
  FAX: 074-324781
  Email: mhc12dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-5895181 ,02-5908037 ,02-1495597
  FAX: 02-1495596
  Email: mhc13dmh@gmail.com
 • ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   Mental health Prevention Information System (MPIS)
  Online : 4  Count : 171,912