Cinque Terre
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ และการนำระบบสารสนเทศด้านสุขภาพจิตไปใช้ประโยชน
ข้อมูลทั่วไป
* 1. เพศ
* 2. การศึกษา
* 3. หน่วยงาน
* 4. จังหวัดที่ท่านอาศัยในปัจุบัน
ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล
* 5. ข้อมูลบนฐานข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
* 6. เนื้อหาทันสมัยมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
* 7. ความสะดวกในการเข้าถึง
* 8. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ฐานข้อมูล
* 9. ช่วยลดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำงาน
* 10. ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง
11. ช่วยให้ผู้บริหาร ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาพื้นที่
12. ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน/วิจัย
13. นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในการปฎิบัติงาน
14. อื่นๆระบุ
ข้อเสนอแนะต่อฐานข้อมูล


 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • ระบบการบริการสุขภาพจิต
 • คณะผู้จัดทํา
  โทรศัพท์: 053-280556 , 053-203675
  FAX: 053-203676
  Email: mhc01cm@gmail.com
  โทรศัพท์: 055-986314-5
  FAX: 055-986315
  Email: mentalhealthcenter2@gmail.com
  โทรศัพท์: 056-267289-90
  FAX: 056-267405
  Email: mhc03.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-1470902
  FAX: 02-1470903
  Email: mhcr04@hotmail.com
  โทรศัพท์: 032-206524
  FAX: 032-206525
  Email: mhc2.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 038-398348-9
  FAX: 038-398348
  Email: dmhthree@gmail.com
  โทรศัพท์: 043-327640-1,3
  FAX: 043-327642
  Email: mhc07.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 044-256729
  FAX: 044-256730
  Email: mhc9dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 045-352591-4
  FAX: 045-285672
  Email: dmh.mhc10@gmail.com
  โทรศัพท์: 077-240656-7
  FAX: 077-240658
  Email: mental_11@hotmail.com
  โทรศัพท์: 074-324782
  FAX: 074-324781
  Email: mhc12dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-5895181 ,02-5908037 ,02-1495597
  FAX: 02-1495596
  Email: mhc13dmh@gmail.com
 • ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   Mental health Prevention Information System (MPIS)
  Online : 3  Count : 171,892