Cinque Terre
ระบบการบริการสุขภาพจิต > อัตราผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่ไม่ได้รับการรักษา
ปี พ.ศ.
เขต :
จังหวัด :
รูปแบบข้อมูล :
 จน.ประชากรกลางปี ในพื้นที่:กรมการปกครอง (ปี 56)จน.คาดประมาณความชุกโรคจิต จน.ผู้ป่วยโรคจิต F20-29 (ทั่วประเทศ)ร้อยละการเข้าถึงบริการ (ทั่วประเทศ)ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนที่ไม่ได้รับการรักษา
เขตบริการสุขภาพที่ 1597,2314,777.852,441.5747.6752.33
เขตบริการสุขภาพที่ 2544,629.44,357.041,323.829.6670.34
เขตบริการสุขภาพที่ 3481,824.63,854.61,18831.1268.88
เขตบริการสุขภาพที่ 4515,345.254,122.761,791.3837.1962.81
เขตบริการสุขภาพที่ 5491,992.333,935.941,316.1133.4466.56
เขตบริการสุขภาพที่ 6561,589.134,492.7179017.5582.45
เขตบริการสุขภาพที่ 71,014,886.758,119.093,724.544.7955.21
เขตบริการสุขภาพที่ 8611,656.434,893.252,56951.5750.06
เขตบริการสุขภาพที่ 91,318,43610,547.494,822.7541.0158.99
เขตบริการสุขภาพที่ 10713,9295,711.431,458.628.5771.43
เขตบริการสุขภาพที่ 11474,882.573,799.063,166.2977.124.36
เขตบริการสุขภาพที่ 12506,397.294,051.181,625.7137.7862.22
กรุงเทพมหานคร4,540,80936,326.4715,26842.0357.97

ที่มา กรมสุขภาพจิต


 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • ระบบการบริการสุขภาพจิต
 • คณะผู้จัดทํา
  โทรศัพท์: 053-280556 , 053-203675
  FAX: 053-203676
  Email: mhc01cm@gmail.com
  โทรศัพท์: 055-986314-5
  FAX: 055-986315
  Email: mentalhealthcenter2@gmail.com
  โทรศัพท์: 056-267289-90
  FAX: 056-267405
  Email: mhc03.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-1470902
  FAX: 02-1470903
  Email: mhcr04@hotmail.com
  โทรศัพท์: 032-206524
  FAX: 032-206525
  Email: mhc2.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 038-398348-9
  FAX: 038-398348
  Email: dmhthree@gmail.com
  โทรศัพท์: 043-327640-1,3
  FAX: 043-327642
  Email: mhc07.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 044-256729
  FAX: 044-256730
  Email: mhc9dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 045-352591-4
  FAX: 045-285672
  Email: dmh.mhc10@gmail.com
  โทรศัพท์: 077-240656-7
  FAX: 077-240658
  Email: mental_11@hotmail.com
  โทรศัพท์: 074-324782
  FAX: 074-324781
  Email: mhc12dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-5895181 ,02-5908037 ,02-1495597
  FAX: 02-1495596
  Email: mhc13dmh@gmail.com
 • ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   Mental health Prevention Information System (MPIS)
  Online : 5  Count : 176,234