Cinque Terre
ระบบการบริการสุขภาพจิต > ยาเสพติด > จำนวนการบำบัดรักษายาเสพติด > จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษา
ปีงบประมาณ
เขต :
จังหวัด :
อำเภอ :
รูปแบบข้อมูล :
 คน
เขตบริการสุขภาพที่ 112,311
เขตบริการสุขภาพที่ 23,992
เขตบริการสุขภาพที่ 33,994
เขตบริการสุขภาพที่ 413,485
เขตบริการสุขภาพที่ 57,169
เขตบริการสุขภาพที่ 611,549
เขตบริการสุขภาพที่ 77,477
เขตบริการสุขภาพที่ 85,998
เขตบริการสุขภาพที่ 97,491
เขตบริการสุขภาพที่ 106,910
เขตบริการสุขภาพที่ 119,051
เขตบริการสุขภาพที่ 129,020
กรุงเทพมหานคร1,038

ที่มา : ระบบรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (บสต.)


 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • ระบบการบริการสุขภาพจิต
 • คณะผู้จัดทํา
  โทรศัพท์: 053-280556 , 053-203675
  FAX: 053-203676
  Email: mhc01cm@gmail.com
  โทรศัพท์: 055-986314-5
  FAX: 055-986315
  Email: mentalhealthcenter2@gmail.com
  โทรศัพท์: 056-267289-90
  FAX: 056-267405
  Email: mhc03.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-1470902
  FAX: 02-1470903
  Email: mhcr04@hotmail.com
  โทรศัพท์: 032-206524
  FAX: 032-206525
  Email: mhc2.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 038-398348-9
  FAX: 038-398348
  Email: dmhthree@gmail.com
  โทรศัพท์: 043-327640-1,3
  FAX: 043-327642
  Email: mhc07.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 044-256729
  FAX: 044-256730
  Email: mhc9dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 045-352591-4
  FAX: 045-285672
  Email: dmh.mhc10@gmail.com
  โทรศัพท์: 077-240656-7
  FAX: 077-240658
  Email: mental_11@hotmail.com
  โทรศัพท์: 074-324782
  FAX: 074-324781
  Email: mhc12dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-5895181 ,02-5908037 ,02-1495597
  FAX: 02-1495596
  Email: mhc13dmh@gmail.com
 • ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   Mental health Prevention Information System (MPIS)
  Online : 2  Count : 173,996