Cinque Terre
ระบบการบริการสุขภาพจิต > ยาเสพติด > จำนวนการบำบัดรักษายาเสพติด > จำนวนผู้เข้าร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปีงบประมาณ
เขต :
จังหวัด :
อำเภอ :
รูปแบบข้อมูล :
 คน
เขตบริการสุขภาพที่ 12,472
เขตบริการสุขภาพที่ 2756
เขตบริการสุขภาพที่ 32,105
เขตบริการสุขภาพที่ 44,424
เขตบริการสุขภาพที่ 54,986
เขตบริการสุขภาพที่ 64,695
เขตบริการสุขภาพที่ 71,912
เขตบริการสุขภาพที่ 82,624
เขตบริการสุขภาพที่ 93,732
เขตบริการสุขภาพที่ 103,350
เขตบริการสุขภาพที่ 115,239
เขตบริการสุขภาพที่ 122,814
กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ที่มา ระบบรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (บสต.) div>

 • ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
 • ระบบการบริการสุขภาพจิต
 • คณะผู้จัดทํา
  โทรศัพท์: 053-280556 , 053-203675
  FAX: 053-203676
  Email: mhc01cm@gmail.com
  โทรศัพท์: 055-986314-5
  FAX: 055-986315
  Email: mentalhealthcenter2@gmail.com
  โทรศัพท์: 056-267289-90
  FAX: 056-267405
  Email: mhc03.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-1470902
  FAX: 02-1470903
  Email: mhcr04@hotmail.com
  โทรศัพท์: 032-206524
  FAX: 032-206525
  Email: mhc2.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 038-398348-9
  FAX: 038-398348
  Email: dmhthree@gmail.com
  โทรศัพท์: 043-327640-1,3
  FAX: 043-327642
  Email: mhc07.dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 044-256729
  FAX: 044-256730
  Email: mhc9dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 045-352591-4
  FAX: 045-285672
  Email: dmh.mhc10@gmail.com
  โทรศัพท์: 077-240656-7
  FAX: 077-240658
  Email: mental_11@hotmail.com
  โทรศัพท์: 074-324782
  FAX: 074-324781
  Email: mhc12dmh@gmail.com
  โทรศัพท์: 02-5895181 ,02-5908037 ,02-1495597
  FAX: 02-1495596
  Email: mhc13dmh@gmail.com
 • ฐานข้อมูลป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   Mental health Prevention Information System (MPIS)
  Online : 1  Count : 179,416